classiera loader

QUẢNG CÁO NỔI BẬT

Chọn gói đăng tin

VIP ĐẶC BIỆT

Cho 10 Day Only

100.000₫

 • Gói quảng cáo VIP ĐẶC BIỆT
 • 10  Tin đăng nổi bật
 • 10  Tin đăng thường
 • Cho  10  days
 • 100% Bảo đảm!

TIN THƯỜNG

Cho 90 Day Only

10.000₫

 • Gói quảng cáo thường
 •   Tin đăng nổi bật
 • 30  Tin đăng thường
 • Cho  90  days
 • 100% Bảo đảm!

VIP 1

Cho 10 Day Only

75.000₫

 • Đăng quảng cáo VIP 1
 • 10  Tin đăng nổi bật
 • 10  Tin đăng thường
 • Cho  10  days
 • 100% Bảo đảm!

VIP 3

Cho 10 Day Only

25.000₫

 • Gói quảng cáo VIP 3
 •   Tin đăng nổi bật
 • 10  Tin đăng thường
 • Cho  10  days
 • 100% Bảo đảm!

Miễn phí

Cho 360 Day Only

0.00₫

 • Gói quảng cáo miễn phí
 •   Tin đăng nổi bật
 •   Tin đăng thường
 • Cho  360  days
 • 100% Bảo đảm!